แนวทางการสรุปผลงาน-นวัตกรรม

 การสรุปผลงาน-นวัตกรรม ควรสรุปเนื้อหาให้ได้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไม่มีรูปภาพ) ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3-4 ส่วน
1.บริบททั่วไป และความเป็นมา
2.กิจกรรมสำคัญหรือกระบวนการสำคัญในการดำเนินงาน
3.ผลลัพธ์เชิงปริมาณ หรือ เชิงสังคม(คุณภาพ) 
4. (
อาจเพิ่ม) ปัญหาอุปสรรค ( อาจเขียนในลักษณะว่า เริ่มแรกมีปัญหา...... ต่อมาจึงแก้ไขโดย..... ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด)  และอาจเพิ่มแผนงานในอนาคต (เกี่ยวกับการขยายผลงาน-นวัตกรรม)

การสรุปผลงาน-นวัตกรรม ตามแนวทางที่กล่าวมานี้ เป็นการสรุปที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับในวงวิชาการ แต่เป็นที่นิยมและเป็นประโยชน์มากสำหรับสื่อสารมวลชน (นักข่าว สารคดีเชิงข่าว ซึ่งเขามีเวลาที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำ) เป็นประโยชน์มากสำหรับ
Script Writer ในการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (วีดีทัศน์)

----------------------
มงคล โชตแสง
9 Feb.2017